Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 of 27 jobs
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  Huaykwang
  • การจัดการความรู้ในองค์กร
  • สนับสนุนงานด้าน HRD
  • ชอบความท้าทาย ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA's logo
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการสรุปประเด็น วิเคราะห์ เขียนรายงาน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ