Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 222 jobs
  Sathorn
  • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • รับนักศึกษาจบใหม่
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ข้อมูลด้านผู้ถือบัตรเครดิต
  • วิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ถือบัตรเครดิต
  • เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของการออกบริการใหม่
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • บริหารจัดการการประชุมคณะต่างๆ ตามเกณฑ์ทางการ
  • มีประสบการณ์งานเลขานุการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการสื้อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณการประจำปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 7 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี GAPP, TAS, TFRS
  Next