Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Bangkok Glass Public Company Limited's banner
  Bangkok Glass Public Company Limited's logo
  Central
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเงินเดือน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล