Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 265 jobs
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้กฎหมายแรงงาน
  • มีประสบการณ์งานด้านธุรการ
  The Prodigy Group Co., Ltd.'s banner
  The Prodigy Group Co., Ltd.'s logo

  General Admin

  The Prodigy Group Co., Ltd.
  BangnaTHB 10K - 16K /month
  • ปวช/ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาการบริหารและการจัดการ
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานบริการและธุรการ
  • มีทัศนคติเชิงบวก สร้างสรรค์
  Next