Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 123 jobs
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานบัญชีและการเงิน
  • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • วางแผนภาษีอากร ทำรายงานและวิเคราะห์ระบบบัญชี
  Singer Thailand Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
  • ยื่นภาษี ภงด.3,53/ย้อนภาษี ภพ.30 จัดทํางบประมาณ
  • รายงานผลประกอบการประจำเดือน/บทวิเคราะห์ทางการเงิน
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
  • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้
  Next