Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 of 25 jobs
  Klongluang
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.บัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง
  Shinawatra University's banner
  Shinawatra University's logo
  Ladlumkaew
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารบัญชีการเงิ
  • สามารถสืื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้ดี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพ