Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 33 jobs
  Prakanong
  • มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานด้านบริหารอาคาร
  • มีทักษะทางด้านการบริหาร / ความเป็นผู้นำ
  • ประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ในงานด้านร้านอาหาร 5-8 ปี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการร้านไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
  Next