Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 42 jobs
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารจัดการข้อมูล
  • สามารถเขียนโปรแกรม / Python / SQL / IT Structure
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การเบิกค่ารักษาพยาบาล
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • เก็บข้อมูลต่าง ๆ จากฐานข้อมูลและระบบงานหลัก
  • วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับระบบ กระบวนงาน
  • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของทีมต่างๆในฝ่าย
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปงานตรวจสอบหรือสำนักงานบัญชี
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบ CIA, CISA
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  SmoothGraph Connect Co., Ltd.'s banner
  SmoothGraph Connect Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ดูแลโครงการพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซ
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน +1 ปี
  • ประสานงานกับภายนอกและภายในบริษัท
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • Management Trainee, Support & Development
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในธุรกิจ Retail / FMCG
  • วางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลการตลาด
  Next