Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • จัดหาและประเมินข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่
  • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อ และนำสนอแผนกกลยุทธ์
  Gunkul Engineering Public Company Limited's banner
  Gunkul Engineering Public Company Limited's logo
  Bangkruai
  • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อพัสดุและระบบไฟฟ้า
  • มีความสามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี