• ปฏิบัติงานในแผนกรังสีวิทยา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค)
  • มีความรู้ความสามารถในงานรังสีเทคนิค

21-Sep-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์

21-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.