Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 63 jobs
  BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.'s banner
  BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • งานธุรการและเวชระเบียน
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี
  • บริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ
  Transmedic (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Transmedic (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Storekeeper 1 position

  Transmedic (Thailand) Co., Ltd.
  Pathumwan
  • อายุ 20-30 ปี เพศชายเท่านั้น สัญชาติไทย
  • มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Generali Life Assurance (Thailand) PCL.'s banner
  Generali Life Assurance (Thailand) PCL.'s logo
  Pathumwan
  • พิจารณาสินไหม
  • ตรวจสอบประวัติในรายที่สงสัยภาวะโรคต่างๆ
  • จัดทำรายงานการเคลม
  Next