Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 of 19 jobs
  Adinop Co.,Ltd.'s banner
  Adinop Co.,Ltd.'s logo
  Bangkae
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง/เคมี /เภสัชศาสตร์
  • ประสบการณ์งานขายสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมวัตถุดิบ
  • เครื่องสำอางอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Product Marketing Manager

  Profascino Co., Ltd.
  Bangkoknoi
  • มีประสบการณ์การบริหารการตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้ด้านยา ระเบียบข้อบังคับของ อย.
  • มีประสบการณ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาและขออนุญาตนำเข้า
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Data Specialist

  Profascino Co., Ltd.
  Bangkoknoi
  • ตรวจสอบ และจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้ด้านพ.ร.บ.ยาเครื่องมือแพทย์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง
  • กำกับดูแลการขออนุญาตซื้อวัตถุดิบ หรือสารเคมี