Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 500 jobs
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการตลาดและการขายสื่อโฆษณา
  • เงินโบนัสตามผลงาน,ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน,ประกันชีวิต
  • ค่าทันตกรรม, ประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  Media Garden Co., Ltd.'s banner
  Media Garden Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ทำงานสนับสนุนการทำงานทั่วไปแก่ผู้บริหาร
  • มีบุคลิกภาพและไหวพริบดี
  Next