Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  61-90 of 253 jobs
  Woody World Co., Ltd.'s banner
  Woody World Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • CREATIVE ประสบการณ์จริง 3 ปีขึ้นไป
  • หาข้อมูล เขียนสคริปต์รายการ ควบคุมการถ่ายทำ
  • มีความคิดสร้างสรรค์อย่างสูง
  Content Baker Co., Ltd.'s banner
  Content Baker Co., Ltd.'s logo
  PrakanongTHB 16K - 30K /month
  • ใช้โปรแกรม Adobe Premium Pro ได้อย่างเชี่ยวชาญ
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรับผิดชอบ,ทัศนคติเชิงบวก,รับมือความกดดันได้
  Photomorphic Services Ltd.'s banner
  Photomorphic Services Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์ในการ รีทัช ไดคัท ตกแต่งสีภาพ
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน เครื่อง Macintosh
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
  Prev
  Next