Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 297 jobs
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ด้านอสังหาริมทรัพย์
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาด
  • วางแผนสื่อโฆษณา ควบคุมงบประมาณ
  ANNA CLINIC CO., LTD.'s logo
  BangkoknoiTHB 25K - 30K /month
  • เชี่ยวชาญการทำโฆษณาบน Facebook และ Line
  • วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ตรงจุด
  • มีประสบการณ์การทำโฆษณาบน Facebook และ Line
  Spring Green Evolution Co., Ltd.'s logo

  Graphic Creative Designer/กราฟฟิค

  Spring Green Evolution Co., Ltd.
  SathornTHB 16K - 25K /month
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสร้างงานที่ใช้สื้อสารได้ดี จูงใจ
  ANNA CLINIC CO., LTD.'s logo
  BangkoknoiTHB 16K - 25K /month
  • มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพ ถ่ายทำวิดีโอ
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, Lightworks
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี
  Richy Place 2002 Public Company Limited's banner
  Richy Place 2002 Public Company Limited's logo
  BangkoknoiTHB 30K - 45K /month
  • วางแผน คิดวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการประสานที่ดี มีความคล่องตัวสูง
  Next