Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 127 jobs
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วิเคราะห์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • มีทักษะการพูดและนำเสนองานรวมถึงการประสานงานในองค์
  • ประสบการณ์ธุรกิจปิโตเลียมหรืออุตสาหกรรมใกล้เคียง
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
  • วางแผนงานซ่อมบำรุง แก้ไขเหตุฉุกเฉิน
  • Working location near BTS Siam
  Areeya Property Public Company Limited's banner
  Areeya Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม / ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ
  • มีความรู้เรื่องการงานวิศวกรรม การก่อสร้าง
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีหรือ ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอาคาร
  • ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  Next