Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 125 jobs
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo

  พนักงานคุมเครื่อง

  Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  Thonburi
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมการปรับสภาพสภาวะในกระบวนการผลิต
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo

  ช่างซ่อมบำรุง

  Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  Thonburi
  • ดูแล รักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์
  • สามารถใช้คู่มือวัดละเอียดได้
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
  • มีปสก.ควบคุมงานติดตั้ง-ก่อสร้างงานระบบ M&E
  Next