Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 84 jobs
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้าน งานซ่อมบำรุง, งานควบคุมระบบฯ
  • ใช้ AUTO CAD ได้
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
  • มีปสก.ควบคุมงานติดตั้ง-ก่อสร้างงานระบบ M&E
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  • สามารถทำงานเป็นทีม
  • ความขยัน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
  BENCHIC CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบระบบปรับอากาศ
  • ท่องเที่ยวประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  Next