Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs
  WHA Corporation Public Company Limited's banner
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • เพศชาย 20-29 ปี, ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
  • ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไปในงานระบบอาคาร
  • สามารถขับรถยนต์ได้และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารยอดขาย การพัฒนาและบริหาร