Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 189 jobs
  Srithepthai Rubber and Products Co Ltd's banner
  Srithepthai Rubber and Products Co Ltd's logo

  ช่างซ่อมบำรุง

  Srithepthai Rubber and Products Co Ltd
  Bangna
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช. หรือ ปวส. ไฟฟ้า
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง 5 ปี
  • ดำเนินการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม เครื่องจักร อุปกรณ์
  Q Hunter Company Limited's banner
  Q Hunter Company Limited's logo
  Ladkrabang
  • ปวส ในสาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความ ชำนาญระบบความเย็นของรถขนส่ง
  • ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นสำหรับรถขนส่ง
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo

  ช่างซ่อมบำรุง

  Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  Thonburi
  • ดูแล รักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์
  • สามารถใช้คู่มือวัดละเอียดได้
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo

  พนักงานคุมเครื่อง

  Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  Thonburi
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมการปรับสภาพสภาวะในกระบวนการผลิต
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  Q Hunter Company Limited's banner
  Q Hunter Company Limited's logo
  Ladkrabang
  • ปวส ในสาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตั้งและซ่อมบำรุง Cold Box สำหรับรถขนส่ง
  • วางแผนในการซ่อมบำรุง Cold Box ของรถขนส่ง
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  วิศวกร/Mechanical Engineer

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ ปรับปรุง ติดตามสาเหตุการเสียของอุปกรณ์
  • เคยบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหมุน Rotating Equipment
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's logo
  BangkokTHB 30K - 45K /month
  • 2 years as Sales from IT business is required
  • Graduated with Computer or IT degree
  • Good command of English
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
  • มีปสก.ควบคุมงานติดตั้ง-ก่อสร้างงานระบบ M&E
  Next