Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  Toyota Chiangrai Co., Ltd./บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด's banner
  Toyota Chiangrai Co., Ltd./บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด's logo

  Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  Toyota Chiangrai Co., Ltd./บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด
  Chiang RaiTHB 90K - 120K /month
  • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 40 ปี
  • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office