Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s banner
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาด
  • มีความรู้ในระบบมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร
  • มีทักษะการวางแผนกลยุทธ์