Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 186 jobs
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangsue
  • ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในนาม Doozy Pack
  • กำหนดและวางกลยุทธ์สำหรับตลาด Retail & E-commerce
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
  Grand Cos Group Company Limited's banner
  Grand Cos Group Company Limited's logo
  Jatuchak
  • หยุดเสาร์-อาทิตย์
  • เบิกเครื่องสำอางใช้ฟรี
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Marketing 5 ปีขึ้นไป
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's logo
  Rajthevee
  • การตลาด,
  • ประกันภัย , ประกันชีวิต
  • ประสบการณ์การตลาด,ตลาดธนาคาร,
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านProduct Strategy การตลาด
  • สามารถจัดทำกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
  • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือทริประยะยาวได้
  Next