Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 168 jobs
  บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส's banner
  บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส's logo

  Sales and Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

  บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
  Bangkor-laem
  • โอกาสร่วมงานกับกลุ่มบริษัทมหาชนองค์กรชั้นนำ
  • สนับสนุนความคิดริเริ่มสู่โอกาสใหม่ในการทำงาน
  • ความท้าทายต่อการแสดงศักยภาพในการบริหารและกำกับงาน
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's logo
  Rajthevee
  • การตลาด,
  • ประกันภัย , ประกันชีวิต
  • ประสบการณ์การตลาด,ตลาดธนาคาร,
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangsue
  • พัฒนาธุรกิจจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในนาม Doozy Pack
  • กำหนดและวางกลยุทธ์สำหรับตลาด Retail & E-commerce
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
  Next