• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการตลาด และการเงิ
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดตาม ประเมินโครงกา

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
  • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.