Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 30K - 45K /month
  • หา Consumer Insights และวิเคราะห์ข้อมูล
  • เชี่ยวชาญในการสร้าง Dashboard
  • เชี่ยวชาญการใช้ Google Data Studio
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 30K - 45K /month
  • เพิ่มยอดขายสินค้า
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า Online อย่างน้อย 3 ปี
  • รักงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มี Service mind
  Kui Lim Hung Corporation Co., Ltd.'s banner
  Kui Lim Hung Corporation Co., Ltd.'s logo

  Marketing Director

  Kui Lim Hung Corporation Co., Ltd.
  Bangyai
  • ประสบการณ์ในสายงานด้านบริหารการตลาดอย่างน้อย 8 ปี
  • มีความรู้และเชียวชาญการทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์
  • มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ และวางแผนได้ดี