Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 283 jobs
  Bangmod Hospital Co., Ltd.'s banner
  Bangmod Hospital Co., Ltd.'s logo
  Chomthong
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง
  • ประเมินและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศและลูกค้าเป้าหมาย
  • พัฒนาสื่่อและการสื่อสารทางการตลาดต่างประเทศ
  MICRON GROUP COMPANY LIMITED's banner
  MICRON GROUP COMPANY LIMITED's logo
  Chomthong
  • มี Incentive และ Bonus ให้ โอกาสเติบโตสูง
  • ได้เรียนรู้งาน Digital Marketing ครบวงจร
  • ได้ทำงานที่มีความหมาย ให้โอกาสแสดงฝีมือ เต็มที่
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangkok
  • ศึกษาวิเคราะห์ Cement and Green Solution Business
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ / Change Managemen
  • วางแผนปรับใช้เทคโนโลยีในงาน
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangkok
  • พัฒนาช่องทางขายผ่าน Modern Trade
  • พัฒนาช่องทาง Retail เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า
  • พัฒนาช่องทางการขายสินค้าช่องทาง Online
  Next