Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 236 jobs
  O Capital Company Limited's logo

  Marketing Officer (1 Position)

  O Capital Company Limited
  Bangkapi
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การตลาดออนไลน์
  • ประสบการณ์ 3 ปีในงานวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
  • สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดและการประชาสัมพันธ์
  Next