• Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Good knowledge of all different digital marketing
 • Good computing & English skills

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถสื่อสารและนำเสนองานได้
 • รักการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 27-40 years old
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • 4 years of experience in Program Administrator

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานบริหารจัดการด้านการตลาด 10 ปี
 • มีความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบนออนไลน์แพลตฟอร์มและออฟไลน์

22-May-20

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ชอบงานเกี่ยวกับด้านตัวเลข
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป

21-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาด้านการขาย
 • ประสบการณ์ในงานขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

21-May-20

 

Applied