Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 184 jobs
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • วางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาด
  • สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • วางแผนกิจกรรม Marketing Campaign /Marketing Event
  • ประชาสัมพันธ์สื่อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย,เว็บไซต์
  • จัดทำสื่อการตลาด Artwork, Infographic
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • วางแผนงานด้านการตลาดและการสื่อสาร
  • ดูแลภาพลักษณ์บริษัท SMART ให้ตรงตาม Brand Strategy
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านการบริหารทีม
  Next