Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 275 jobs
  Thai City Electric Co., Ltd. (SHARP)'s banner
  Thai City Electric Co., Ltd. (SHARP)'s logo
  Rajthevee
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี /มีความคิดสร้างสรรค์
  • ทักษะในการเลือกใช้สื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  • Airport Link : มักกะสัน / MRT : เพชรบุรี
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • วางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาด
  • สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด
  Next