Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 112 jobs
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ติดต่อประสานงานการขออนุมัติผลิตภัณฑ์จาก OIC
  • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกเสนอขายผลิตภ
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  Rajthevee
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดและการวางแผนงาน
  • มีทักษะในด้านการประสานงานต่าง ๆ
  Next