Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  Jenbunjerd Co., Ltd.'s banner
  Jenbunjerd Co., Ltd.'s logo
  Prakket
  • มีประสบการณ์ในการทำ Field Survey และ Market Fit
  • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยตลาดอย่างน้อบย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก