Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 61 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโต ในสายFactory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  Suanluang
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง10 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • ปริญญาตรีวิศกรรมศาสตร์ สาขา โลหการ
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  PhrapradaengTHB 20K - 25K /month
  • ป.ตรี สาขาอุตสาหการ หรือการผลิต
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิต 1+ ปี
  • ทำงานที่โรงงานพระประแดง วัน จ-ศ.และเดือนละ 2 เสาร์
  Poseidon Innovation (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Poseidon Innovation (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Sales Engineer ( Hunter Sales )

  Poseidon Innovation (Thailand) Co., Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2-3 ปี
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ, รักความท้าทาย
  • Base salary + High commision with good benefit
  Next