Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 34 jobs
  Chanwanich Group's logo
  Phrapradaeng
  • มีปสก.ควบคุมการผลิตในสายงานพิมพ์อย่างน้อย 2 ปี
  • ประจำโรงงานพระประแดง ซ.สุขสวัสดิ์55 จ.สมุทรปราการ
  • ทำงานวันจ-ศ. และวันเสาร์เว้นเสาร์
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s banner
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s logo
  Phrapradaeng
  • ควบคุมจุดวิกฤตของกระบวนการผลิต
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ใด้านอุตสาหกรรมอาหาร นม
  • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
  Next