Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo

  พนักงานคุมเครื่อง

  Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  Thonburi
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมการปรับสภาพสภาวะในกระบวนการผลิต
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Ratburana
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์งานด้านการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2-5 ปี
  • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้-ดี