Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 45 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  PhrapradaengTHB 16K - 25K /month
  • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือการผลิต
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิต 1+ ปี
  • สามารถแยกแยะสีได้ปกติ, ทำงานจ-ศ.และเดือนละ 2 เสาร์
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
  • บริหารจัดการคุณภาพที่มีผลกระทบต่อลูกค้า
  Next