Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • โบนัส, ค่าที่พัก, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพโลหะกรรม 5 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาโลหะกรรม มีความรู้เรื่องเหล็ก