Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 of 21 jobs
  Sharp Appliances (Thailand) Limited's banner
  Sharp Appliances (Thailand) Limited's logo
  Chachoengsao
  • ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการสอน/ การฝึกอบรม
  • “Can do” attitude, มีทัศนคติเชิงรุก
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันดับ 1 ของประเทศ
  • มีสาขาในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
  • จำนวนพนักงานทั้งกรุ๊ปมากกว่า 15,000 คน
  Devakam Osoth Co., Ltd.'s logo
  ChachoengsaoTHB 25K - 35K /month
  • ประสบการณ์ทางด้านเครื่องจักรและโรงงาน 3 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ