Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 of 20 jobs
  DM Casting Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangbor
  • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 10 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • เข้าใจเกี่ยวกับงานด้าน Finishing และ Gunshin
  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  Bangsaotong
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์โรงงานอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้