Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Udon Thani
  • ประสบการณ์โรงงานยางพาราหรือใกล้เคียง
  • บริหารจัดการฝ่ายผลิตครบทุกส่วน
  • มีความรู้ด้านวิศวกร การผลิตและ ISO