• รับผิดชอบฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและฝ่ายจัดส่ง
  • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตมาก่อน
  • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรและรถจัดส่ง

12 hours ago

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารโรงงานมาไม่น้อยกว่า 5 ป
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.