Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-8 of 8 jobs
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo

  Production Planning (FOOD)

  Central Restaurants Group (CRG)
  Bangkok Area - Pathumthani
  • เพศชาย/หญิง อายุ 33 - 37 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน Production Planning ด้านอาหาร 3 ปี
  • สามารถมาฝึกงานที่สีลมซ.30 และไปทำงานที่ปทุมธานีได้
  Bangkok Area - Pathumthani
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
  • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ