• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านบริหารคุณภาพ
  • เป็นผู้ผลักดันใหมีการทำกิจกรรม Kaizen

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.