Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 31 jobs
  MAGURO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  MAGURO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Pravet
  • มีประสบการณ์บริหารงานโรงงานและผลิต 3 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานที่ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • ดูแลบริหารจัดการกระบวนการผลิตในระบบ ISO 9001 & GMP
  • วางแผนการผลิต และอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
  • วางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  GRANDPHARMA CO., LTD.'s banner
  GRANDPHARMA CO., LTD.'s logo
  BangkhuntienTHB 16K - 24,999 /month
  • ประสบการณ์ทำงาน: 0-3 ปี
  • ควบคุมดูแลคลังสต๊อคต่างๆ
  • จัดทำ ตรวจสอบ บันทึกการผลิต (BMR)
  GRANDPHARMA CO., LTD.'s banner
  GRANDPHARMA CO., LTD.'s logo
  BangkhuntienTHB 90K - 119,999 /month
  • วุฒิการศึกษา: เภสัชศาสตรบัญฑิต เท่านั้น
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • ประสบการณ์ทำงาน: 3-5 ปีด้านฝ่ายประกันคุณภาพ
  Next