Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  Bangsaotong
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยี
  • ประสบการณ์ 10-15 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือในการเพิ่มผลิ
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  Bangsaotong
  • ฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านวางแผนการผลิต
  • ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.15-17.15 น.
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangsaotong
  • ประสบการณ์ด้านการฉีดขึ้นรูปอย่างน้อย 6 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคในกระบวนการฉีดถัง
  • ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา