Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 189 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโต ในสายFactory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้
  • มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
  Next