Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 78 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  AGC VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AGC VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Phrapradaeng
  • วุฒิ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม, ไฟฟ้า, ช่างยนต์
  • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next