Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 61 jobs
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  LadkrabangTHB 45K - 90K /month
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ด้านการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Administrative Assistant

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  Ladkrabang
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Process Scientist

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  Ladkrabang
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Safety Officer

  True Corporation Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
  • มีความรู้ เรื่อง กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
  • ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน(00.00-05.00 น.)ได้บางครั้ง
  Next