Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • เพศชาย/หญิง อายุ 27-32 ปี
  • ปริญญาตรีด้าน เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต
  • เคยมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • หญิง อายุ 27 – 35 ปี
  • มีความรู้ ในการทำงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ