Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 190 jobs
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangpleeTHB 30K - 45K /month
  • ประสบการณ์หัวหน้างานโรงงานอาหาร 2 ปี+
  • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานอาหาร
  • มีความเข้มงวดสูง ให้พระเดชพระคุณลูกน้องได้
  Wattana Co., Ltd.'s banner
  Wattana Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • ประสบการณ์ด้านการบริหาร จัดการโรงงาน มากกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคุณภาพ ISO9001
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  Next